Protokoll fört vid Årsmöte för Kronobergs läns pistolskyttekrets

Plats: Lövåsens skjutbana, Växjö

Datum: 030302

 

 

Öppnande:

Ordförande Sven-Erik Ekberg hälsade deltagarna välkomna till årsmötet och förklarade mötet öppnat.

 

1. Val av ordförande för mötet:

Mötet valde Sven-Erik Ekberg till mötesordförande

 

2. Val av protokollförare:

Roger Tiensuu, Växjö PK valdes att skriva mötesprotokoll.

 

3. Val av justeringsmän:

Christer Claesson och Linda Petersson, Växjö PK utsågs till att jämte mötesordföranden justera protokollet.

 

4. Upprop och justering av röstlängd:

På mötet representerade föreningar var:

Almundsryds Pistolklubb 1 röst

Sportskyttarna Ljungby                          1 röst

Lenhovda Pistolklubb                            6 röster

Växjö Pistolklubb                                    9 röster

Tingsryds Pistolklubb                             2 röster

Älmhults Pistolklubb                               3 röster

Alvesta Pistolkubb                                 4 röster

 

5. Mötets behöriga utlysande:

Mötet godkände mötet som behörigen utlyst.

 

6. Fastställande av dagordningen:

Dagordningen fastställdes.

 

7. Verksamhetsberättelsen:

Styrelsens berättelse (verksamhetsberättelsen) lästes enskilt och inga tillägg eller invändningar anfördes.

 

8. Revisionsberättelsen:

Revisorernas berättelse lästes upp av revisor Sandor Madar. Mötet fastställde balansräkningen och gav styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna året 2002.

 


9. Till mötet hänskjutna frågor:

 

 

10. Motioner:

Inga motioner hade inkommit till årsmötet.

 

11. Fastställande av verksamhetsplan/tävlingsprogram:

Verksamhetsplanen och tävlingsprogrammet fastställdes med följande ändringar:

 

12. Fastställande av budget, samt årsavgift för nästkommande kalenderår:

Budgetförslaget för år 2003 fastställdes och godkändes. Årsavgiftens storlek för år 2004 beslutades höjas till 500 kr per förening och 5 kronor per AKTIV skytt.

 

13.Val av ordförande för kretsen:

Till ordförande för år 2003 i kretsen valdes Roger Tiensuu.

 

14. Val av 2 styrelseledamöter på 2 år samt 2 suppleanter på ett år:

Som styrelseledamöter för två år omvaldes Sivert Johansson och nyval av Sven-Erik Ekberg. Som suppleanter för ett år omvaldes Agne Olsson och Erling Simon.

 

15. Val av revisorer:

Till revisor för en tid av två år valdes Anette  Hansson och som suppleant för en tid av två år valdes Ingvar Thörnkvist.

 

16. Val av ombud och suppleant till förbundsmötet:

Roger Tiensuu valdes till kretsens ombud till förbundsårsmötet och suppleant utses av styrelsen.

 


17. Val av valnämnd:

Enligt turordning är Älmhults PK sammankallande i valnämnden för år 2004. I valnämnden ingår även representanter från Alvesta PK och Almundsryds PK.

Beslutades att styrelsen i god tid inbjuder valnämnden till årets sista styrelsemöte för information om styrelsens arbete och valsituationen.

 

18. Övriga frågor:

Christer Claesson informerade om ett stormigt styrelsemöte i Pistolförbundet han deltagigt i dagen innan. Nuvarande styrelseordföranden i förbundet, Christer Westin avgick med omedelbar verkan pga bristande förtroende från övriga ledamöter i styrelsen. Förbundets vice ordförande tar över tills ny ordförande utses. Cyril Falk valnämndens kandidat till ny styrelseordförande.

 

Linda Pettersson påminde styrelsen och kretsens föreningar om att kretsen lovat att ställa upp med hjälp på fältskytte SM 2004 i Skillingaryd.

 

Eva Ekberg varnade för att kretsen kan komma att upplösas om en fungerande styrelse för kretsen inte kommer till stånd.

 

Ordföranden framhöll att kretsen ska tillhandahålla förnyad utbildning av klubbtränarna i Pistolskyttekort-examination.

 

20. Avslutning:

Mötet avslutades med att ordföranden avtackade avgående sekreteraren Linda Pettersson med blommor. Efter förtäring av smörgåsar, kaffe och tårta som bekostats av Växjö PK, förrättade ordföranden prisutdelning som avslutning på årsmötet.

 

 

 

Vid protokollet                   Justeras:

 

 

 

Roger Tiensuu Sven-Erik Ekberg           Christer Claesson             Linda Pettersson