Protokoll fört vid årsmöte för Kronobergs läns pistolskyttekrets.

 

Plats: Skjutbanorna Kronobergshed

 

Datum: 2004-03-07

 

 

1.      Roger Tiensuu valdes till ordförande för årsmötet.

 

2.      Sven-Erik Ekberg valdes att föra protokollet vid årsmötet.

 

3.      Tomas Nilsson och Agne Olsson valdes att jämte ordförande justera protokollet.

 

4.      Upprop och justering av röstlängd genomfördes, av 30 röster var 22 närvarande.
Totalt deltog 16 personer i mötet.

Almundsryd PK

1 röst

Berga PSK

2 röster

SP Ljungby

2 röster

Älmhults PK

3 röster

Växjö PK

9 röster

Alvesta PSK

3 röster

Tingsryd PSK

2 röster

 

 

 

5.      Årsmötet godkände mötets behöriga utlysande.

 

6.      Dagordningen fastställdes enligt kallelse.

 

7.      Föredragning av styrelsens berättelse.
Verksamhetsberättelsen godkändes att läggas till handlingarna.

 

8.      Föredragning av revisorernas berättelse. Se sida 12 i årsberättelsen. Revisionsberättelse i original fanns ej tillgänglig, men försäkrades att den är påskriven med lydelse enlig ovan.
Ansvarsfrihet för styrelsen bifölls av årsmötet och balansräkning fastställdes enligt sidan 10 i verksamhetsberättelsen.

 

9.      Inga motioner har inkommit.

 

10.  Fastställande tävlingsprogram enligt sidan 8 och 9 i verksamhetsberättelsen.

·        Arrangörer av Kretsmästerskap fält får skjuta före gästande skyttar under samma dag, men skall ha någon från utomstående förening med som skjutledare eller skytt. Anmälningstid kan senareläggas om det behövs.

·        Sven-Erik föreslog att vi skulle minska antalet serier i seriebantävlingarna precision till 6 samt att ge möjlighet till att skjuta ytterligare en vapengrupp (A eller B). Mötet beslöt att pröva under året enligt detta. Alvesta inbjuder enligt detta till första tävlingen.

 

11.  Fastställande av budget enligt förslag i årsberättelse sidan 13. Årsavgiften för verksamhetsåret 2005 beslutades vara oförändrat dvs 500kr/klubb och 5 kr/aktiv medlem.


 

12.  Christer Claesson valdes till ordförande i kretsen på 1 år.

 

13.  Val av styrelseledamöter:

·        Per Schmitterblad och Roger Tiensuu valdes till styrelseledamöter på 2 år.

·        Agne Olsson omvaldes till styrelsesuppleant (1:a).

·        Erling Simon omvaldes till styrelsesuppleant (2:a).

 

14.  Val av revisorer:

·        Sandor Madar omvaldes till revisor på 2 år.

·        Tomas Nilsson valdes till revisorsuppleant på 2 år.

 

15.  Årsmötet bemyndigade styrelsen att utse ombud till förbundsmötet 2004.

 

16.  Valnämnd till nästa år beslutades vara: Sportskyttarna Ljungby (sammankallande), Lagadalens Psk, Öjaby Skf.

 

17.  SSM Fält.

·        Roger och Christer informerade kort om läget. Kosta skjutfält bokat.

·        Logi beställt. Busstransport till skjutområdet erfordras.

·        Normalt tas en avgift om 50 kr per deltagare  ut av skjutfältet. Fältet spikar figurer och håller med pinnar samt beställer figurer enligt banläggarens beställning. Figurerna debiteras kretsen.

·        Banläggningen i princip klar med skjutplatser.

·        Fältskytteställ måste medföras av respektive klubb. Lenhovda har nog extraställ.

·        Bemanning minst 3 per station + erforderliga avlösare.

·        Tävlingsledningen kallar till möte i början av april.

·        Löpande information på kretsens hemsida’

 

18.  Övriga frågor:
Allt redan avhandlat.

 

19.  Ordförande tackade Alvesta Psk för lokal och förtäring samt förklarande årsmötet avslutat.

 

Prisutdelning och förtäring enligt sedvanlig tradition.

 

 

 

Vid protokollet                                                                                    Justeras

 

 

Sven-Erik Ekberg                                                                               Roger Tiensuu

                                                                                                             Ordförande

 

 

Justeras                                                                                               Justeras

 

 

Tomas Nilsson                                                                                    Agne Olsson