Protokoll fört vid styrelsemöte i Kronobergs läns pistolskyttekrets

 

Plats: Torpsbruk

Datum: 040203

                                                                  Närvarande:

                                                                  Roger Tiensuu

                                                                  Per Schmitterblad

                                                                  Per Andersson (valberedningens ordförande)

                                                                  Sven-Erik Ekberg

                                                                  Håkan Johansson

                                                                  Agne Olsson

                                                                  Erling Simon

 

1.      Mötets öppnande

Ordförande hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.

 

2.      Mötets behöriga utlysande

Mötet förklarades för behörigen utlyst.

 

3.      Dagordningen

Dagordningen fastlades.

 

4.      Inkomna skrivelser

Skrivelse från förbundet angående frivillig försöksverksamhet med klass Vet Ä i vpgrp A, B och R. Eftersom antalet skyttar som är berörda av försöksverksamheten är låg ger detta försök inget positivt utfall för Kronobergskretsens verksamhet. Styrelsen beslöt att inte införa klass Vet Ä på försök.

 

Däremot diskuterades möjligheten för banläggare att utöka antalet stationer på fältskjutningar där stödhand är tillåten i de vpgrp A, B och R.

 

5.      Ekonomisk rapport

Kretsens ekonomi granskades. Ekonomin ser god ut, året ger ett överskott och lagervärdet har ökat. Kassören har inför nästa år lagt en budget i stort sett i balans, med SSM fält budgetmässigt plus/minus noll.

 

Gert Ek, Berga lade ett förslag på planeringsmötet om att kostnaden för kretsfältskjutningarna skulle finansieras av samtliga föreningar i kretsen. Styrelsen beslöt att ett arrangörsbidrag om 500 kr för kretsfältskjutningar ska betalas ut till tre skjutningar 2004, kretsmästerskapen i A, B+C och R-fält.

 

Prispengarna från 2003 år tävlingar skickas ut till respektive förening istället för att delas ut på årsmötet.

 

6.      SSM Fält 2004

En inventering av vridmålsställningar inom kretsen har gjorts. Lenhovda kan bidra med 6 vridmålsställ för 5 figurer och 5 fasta målställ.

Ljungby, Älmhult och Alvesta har vardera reserverat 6 sängplatser i två nätter på Kosta skjutfält inför SSM.

 

Information om SSM-arrangemanget kommer att finnas på kretsens hemsida fortlöpande. Annons i NP marsnummer (liten blänkare) med hänvisning till hemsidan för information.

 

7.      Årsmötet och valberedning inför 2004

Ordföranden förklarade att omval inte var aktuellt för egen del, men att han kunde tänka sig vara kvar i styrelsen som sekreterare. Övriga ledamöter kontaktas av valberedningen inför årsmötet.

 

8.      Övriga frågor

Axel Ohlssons vandringspris i lagtävling i fältskytte har sådana bestämmelser att i dagsläget kommer det ta väldigt lång tid innan det går ut. Ordföranden fick i uppdrag att kontrollera med A. Ohlsson om kretsen får använda priset till något annat, t ex kretsserietävling i precision där pris saknas.

 

Arkivering av kretsens gamla handlingar. Sven-Erik Ekberg har förvarat och sorterat alla kretsens handlingar sedan bildandet i sitt hem. Ordföranden fick i uppdrag att undersöka alternativ förvaring, t ex Kronobergsarkivet.

 

I kretsen firar Alvesta pistolskytteklubb 50 år och Älmhults Pistolklubb 40 år. Kretsen uppvaktar jubilerande klubbar med lämplig gåva.

 

8.      Nästa möte

Nästa styrelsemöte efter årsmötet den 7 mars. Separat kallelse kommer att skickas ut.

 

10.    Mötets avslutande.

Ordf. förklarade mötet för avslutat.

 

 

Vid protokollet:                                                    Justeras:

 

 

 

 

Roger Tiensuu                                                    Sven-Erik Ekberg