Protokoll från styrelsemöte i Kronobergs läns pistolskyttekrets

 

Plats: Växjö

Datum: 040325

                                                                 Närvarande:

                                                                 Roger Tiensuu

                                                                 Sivert Johansson

                                                                 Per Schmitterblad

                                                                 Christer Claesson

                                                                 Sven-Erik Ekberg

 

1. Dagordningens godkännande

Dagordningen godkändes.

 

2. Val av mötesordförande

Christer Claesson valdes till mötets ordförande.

 

3. Val av protokollsförare och justeringsmän för protokoll

Roger Tiensuu valdes till protokollsförare och beslutades att ordförande och protokollsföraren (sekreteraren) justerar protokoll.

 

4. Styrelsens konstituering:

Styrelsen beslutade att konstituera sig som följer:

Ordförande: Christer Claesson

Sekreterare: Roger Tiensuu

Vice ordförande: Sivert Johansson

Utbildningsledare: Per Schmitterblad

Kassör:  Sven-Erik Ekberg

 

5. Firmatecknare

Till firmatecknare för Kronobergs läns pistolskyttekrets valdes Sven-Erik Ekberg och Roger Tiensuu, var och en för sig.

 

6. Motioner & skrivelser från förbundet.

Inga skrivelser eller motioner förekom.

 

7. Ekonomi

Kassören meddelade att avgiften till SSM-komittén, (800 kr+0,70 kr per aktiv medlem) är betald och att kretskassan är i behov av påfyllning från kontot på Riksgäldskontoret.

 


8. Utbildningar

Crister Claesson redovisade för den utbildning av vapenkontrollanter som kretsen genomfört. 9 deltagere från kretsen och två från Jönköpingskretsen deltog i en en-dagsutbildning genomförd på Lövåsens skjutbana. Kursledare var Ingvar Jungblom och arrangör Christer Claesson på uppdrag av kretsen. Kursdeltagarna genomförde kursen på ett berömvärt sätt och betyget på deltagare och kurs var högt.

 

9. Tävlingar

SSM-komittén (Roger Tiensuu, Jörgen Björk (ej närv.) och Christer Claesson) redogjorde för läget. 1200 figurer är beställda (pris ca 23000 kr) och ska färdigställas av Kosta skjutfält enlig banläggaren Jörgen Björks anvisningar. Beräknat antal starter är 400 och Christer Claesson har börjat köpa priser till tävlingen. Kassören beslutades förskottera 5000 kr till prisinköp.

Det eventuella överskottet från tävlingen fördelas mellan kretsen och arrangerande föreningar. Kretsen erhåller 10% av överskottet och föreningarna delar på återstoden baserat på arbetsinsats på tävlingen.

 

Ett arbetsmöte för samtliga deltagande föreningar i kretsen ska hållas den 15/4 kl 1830 på Lövåsen för information och arbetsfördelning inför SSM.

 

10. Övriga frågor

Två av kretsens föreningar har inte betalat kretsavgiften för 2004, Markaryd och Öjaby pistolskytteförening.  Öjaby har inte betalat avgiften för år 2003. Christer Claesson undersöker vilka befogenheter kretsstyrelsen har i frågan om uteslutning  av föreningar som inte fullgör sin skyldighet gentemot kretsen.

 

Kretsens ombud till förbundsårsmötet. Beslutades att Roger Tiensuu (Per Schmitterblad suppleant) representerar Kronobergs läns pistolskyttekrets vid förbundets årsmöte och efterföljande kretskonferens i Stockholm den 12-13 juni.

 

Till kretsombud till SSM-komitténs årsmöte i samband med SSM Fält 2004 i Kosta valdes Roger Tiensuu och Sven-Erik Ekberg.

 

Antalet styrelsemöten planeras till 4 st per år, lagda på udda veckor kl 1900, på Norra Esplanaden i Växjö. Sekreteraren planerar in möten till nästa styrelsesammanträde veckan innan förbundsårsmötet.

 

Vid protokollet:                                       Justeras:

 

 

 

 

Roger Tiensuu                                        Christer Claesson