Protokoll från styrelsemöte i Kronobergs läns pistolskyttekrets

 

Plats: Citec’s kontor, Norra Esplanaden 7, Växjö

Datum: 040610

                                                                 Närvarande:

                                                                 Roger Tiensuu

                                                                 Erling Simon

                                                                 Agne Olsson

                                                                 Christer Claesson

                                                                 Sven-Erik Ekberg

 

1. Mötets öppnande

Ordföranden Christer Claesson hälsade de närvarande välkommna och förklarade mötet öppnat.

 

2. Dagordningens godkännande

Dagordningen godkändes.

 

3. SSM Fält 2004

363 starter under två dagar med omväxlande väder gav ett mästerskap som av de allra flesta upplevdes som ”enkel men svår” för att citera en skytt efter C-rundan.

Många skyttar berömde banläggaren Jörgen Björk, Växjö Pk, som gjort en omväxlande och vapengruppsanpassad tävling med enkla stationsförutsättningar, varierande skjutriktningar och många figurer då tävlingsformen var poängfältskjutning.

 

Resultatlistan är godkänd och utsänd till alla deltagande föreningar. De flesta föreningar har fått resultatlistan i digital form som Acrobat PDF-fil och tack vare detta har endast ett fåtal exemplar kopierats och postats.

 

Christer Claesson förklarade tävlingens ekonomiska förutsättningar. Tack vare att varje deltagande förening från kretsen inte fått någon ersättning för det arbete de nedlagt under de tre tävlingsdagarna, har tävlingen gett ett nettoöverskott, men alla avgifter är ännu inte betalda till skjutfältet, bilkåristerna och Pe-Ge Minibuss. Klart är dock att serveringen gett ett netto på ca 7000 kr efter efterskänkning av SSM-årsmötets förtäring vid årsmötet, som uppgick till 660 kr.

 

4. lnkomna skrivelser

Inga skrivelser har inkommit till kretsstyrelsen.

 


5. Motioner & skrivelser från förbundet.

Från förbundet utsända propositioner och motioner genomgicks för att förbereda kretsens representant Roger Tiensuu inför förbundsårsmötet. Innan styrelsemötet skickades en uppmaning till kretsens föreningar att till styrelsen inkomma med från förbundsstyrelsens förslag avvikande mening. Ingen förening har redogjort för sin åsikt om de förslag som förbundsstyrelsen ställt inför förbundsårsmötet och därför kommer Kronobergs krets att rösta med förbundsstyrelsena förslag i samtliga fall utom två, där närvarande kretsstyrelseledamöter efter diskussion beslutade att gå emot förbundsstyrelsens förslag. Kretsstyrelsen ansåg att klassindelningen i Hemmabanetävlingen för ungdomar harmoniseras med sportskyttets klassindelning och att skjuttiderna för precisionsserier kan ändras till 5 minuter, vilket förbundsstyrelsen inte föreslagit.

 

6. Ekonomi

Kassören meddelade att av de två kretsföreningar som inte betalat kretsavgiften för 2004, Markaryd och Öjaby pistolskytteförening, så har Markaryd betalt sina skulder till kretsen. Orsaken var glömska. Öjaby har inte betalat avgiften för år 2003 eller 2004. Sekreteraren fick i uppdrag att erinra Öjaby pistolskytteförening om att utebliven betalning medför uteslutning ur Pistolskytteförbundet.

Kretsbidrag till Älmhult har inte utbetalats ekonomin i övrigt följer budget.

 

7. Utbildning

Klubbtränarutbildning ska genomföras till hösten av Sportskytteförbundet. Kretsen kanske ska betala bidrag till deltagare för att öka antalet deltagare.

 

8. Tävlingar

Kretsbana 2 och KM A-vapen ligger närmast i tiden och ska hållas i Lenhovda.

 

9. Nästa möte

Nästa möte hålls i slutet av september, udda vecka. Kallelse skickas när datum bestämts.

 

10. Mötets avslutande

Ordföranden tackade ledamöterna för mötet och förklarade mötet avslutat.

 

 

 

Vid protokollet:                                       Justeras:

 

 

 

 

Roger Tiensuu                                        Christer Claesson