Protokoll från styrelsemöte i Kronobergs läns pistolskyttekrets

 

Plats: Citec’s kontor, Norra Esplanaden 7, Växjö

Datum: 041007

                                                                 Närvarande:

                                                                 Christer Claesson

                                                                 Sivert Johansson

Sven-Erik Ekberg

Roger Tiensuu

                                                                 Per Schmitterblad

Erling Simon

                                                                 Agne Olsson

                                                                

                                                                

 

1. Mötets öppnande

Ordföranden Christer Claesson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

 

2. Dagordningens godkännande

Dagordningen godkändes.

 

3. Föregående mötes protokoll genomgicks och godkändes att läggas till handlingarna.

 

4. lnkomna skrivelser

Postgirot har sänt en begäran om mer uppgifter till dispositionsrätt till kretsens medel.

 

5. Motioner & skrivelser från förbundet.

Förbundsutskick till krets och föreningar har distribuerats till föreningar och kretsstyrelsen via e-brev.

En motion från Kronobergskretsstyrelsen genomgicks och godkändes för att sändas in till förbundsmötet 2005.

 

6. Ekonomi

Öjaby har inte betalat avgiften för år 2003 eller 2004. Sekreteraren har kontaktat Öjaby pistolskytteförening i ärendet och föreningen har för avsikt att göra rätt för sig innan årets slut. Ekonomin följer i stort budget, dock kommer förmodligen inget kretsbidrag från förbundet vilket ger ett underskott i budgeten. Styrelsen beslutade att utbetalningar av prispengar från kretsskjutningarna år 2004 betalas ut till klubbarna innan årsskiftet för att underlätta uppföljningen i budget.

 

Kretsens intäkt från SSM Fält 2004 blev 1700 kr.

 


7. Utbildning

Utbildning i banläggning och skjutledarskap kanske kan vara intressant för kretsens föreningar. En endagskurs till våren med Jörgen Björk som ledare kanske?

 

8. Tävlingar

Kretsfält 2 och KM R-fält ligger närmast i tiden och ska hållas i Växjö.

 

9. Nästa möte

Nästa möte hålls i samband med lufttävlingar i Fridafors söndagen den 12 december. Kallelse skickas till alla klubbar och kretsstyrelsen för ett kombinerat planerings- och styrelsemöte.

 

10. Mötets avslutande

Ordföranden tackade ledamöterna för mötet och förklarade mötet avslutat.

 

 

 

Vid protokollet:                                       Justeras:

 

 

 

 

Roger Tiensuu                                        Christer Claesson