Protokoll fört vid årsmöte för Kronobergs läns pistolskyttekrets.

 

Plats: Skjutbanan Ljungby

 

Datum: 2005-03-13

 

 

1.      Christer Claesson valdes till ordförande för årsmötet.

 

2.      Roger Tiensuu valdes att föra protokollet vid årsmötet.

 

3.      Steve Karlsson och Karl-Johan Sund valdes att jämte ordförande justera protokollet.

 

4.      Upprop och justering av röstlängd genomfördes, av 28 röster var 18 närvarande.
Totalt deltog 16 personer i mötet.

Almundsryd PK

1 röst

Berga PSK

2 röster

SP Ljungby

1 röster

Alvesta PSK

3 röster

Växjö PK

9 röster

Markaryds Ssk

2 röster

 

5.      Årsmötet godkände mötets behöriga utlysande.

 

6.      Dagordningen fastställdes enligt kallelse.

 

7.      Föredragning av styrelsens berättelse.
Verksamhetsberättelsen godkändes att läggas till handlingarna.

 

8.      Föredragning av revisorernas berättelse. Revisionsberättelsen i original upplästes.
Ansvarsfrihet för styrelsen bifölls av årsmötet och balansräkning fastställdes enligt sidan 11 i verksamhetsberättelsen.

 

9.      Inga motioner från föreningarna har inkommit.

 

10.  Fastställande tävlingsprogram enligt i verksamhetsberättelsen. Korrigering av feltryck av arrangör av KM Fält revolver den 2:a oktober, ska vara Växjö Pk.

 

11.  Fastställande av budget enligt förslag i årsberättelse sidan 14. Årsavgiften för verksamhetsåret 2006 beslutades vara oförändrat d.v.s. 500kr/klubb och 5 kr/aktiv medlem.


 

12.  Christer Claesson valdes till ordförande i kretsen på 1 år.

 

13.  Val av styrelseledamöter:

·        Sivert Johansson och Sven-Erik Ekberg valdes till styrelseledamöter på 2 år.

·        Agne Olsson omvaldes till styrelsesuppleant (1:a).

·        Erling Simon omvaldes till styrelsesuppleant (2:a).

 

14.  Val av revisorer:

·        Anette Hansson omvaldes till revisor på 2 år.

·        Ingvar Thörnqvist valdes till revisorsuppleant på 2 år.

 

15.  Årsmötet bemyndigade styrelsen att utse ombud till förbundsmötet 2005.

 

16.  Valnämnd till nästa år beslutades vara: Lenhovda Pk (sammankallande), Markaryd Ssk, Växjö Pk.

 

17.  Övriga frågor:
Motioner till årets Förbundsårsmöte behandlades och kretsårsmötet beslöt att bifalla alla motioner utom motion nr 10, 11, 12, 14 och 17 av de nitton motioner som inlämnats.

 

18.  Ordförande tackade de närvarande för deras deltagande samt förklarande årsmötet avslutat.

 

Prisutdelning för 2004 års krutskytte och 2005 års luftsäsong förättades efter årsmötet.

 

 

 

Vid protokollet                                                                                   Justeras

 

 

 

 

Roger Tiensuu                                                                                   Christer Claesson

                                                                                                             Ordförande

 

 

Justeras                                                                                               Justeras

 

 

 

 

Steve Karlsson                                                                                    Karl-Johan Sundh