Protokoll från styrelsemöte i Kronobergs läns pistolskyttekrets

 

Plats: Växjö, Citec’s kontor på Norra Esplanaden 7.

Datum: 050526

                                                                 Närvarande:

                                                                 Roger Tiensuu

                                                                 Agne Olsson

                                                                 Per Schmitterblad

                                                                 Christer Claesson

                                                                 Sven-Erik Ekberg

 

1. Dagordningens godkännande

Dagordningen godkändes.

 

2. Val av mötesordförande

Christer Claesson valdes till mötets ordförande.

 

3. Val av protokollsförare och justeringsmän för protokoll

Roger Tiensuu valdes till protokollsförare och beslutades att ordförande och protokollsföraren (sekreteraren) justerar protokoll.

 

4. Styrelsens konstituering:

Styrelsen beslutade att konstituera sig som följer:

Ordförande: Christer Claesson (vald av årsmötet)

Sekreterare: Roger Tiensuu

Vice ordförande: Sivert Johansson

Utbildningsledare: Per Schmitterblad

Kassör:  Sven-Erik Ekberg

 

5. Firmatecknare

Till firmatecknare för Kronobergs läns pistolskyttekrets valdes Sven-Erik Ekberg och Christer Claesson, var och en för sig.

 

6. Motioner & skrivelser från förbundet.

Försvarsmakten har tilldelat skytterörelserna m39B (9x19) ammunition. Administration av kretsens ansökan hanteras av Christer Claesson. Fördelningen av den ammunition (ca 8000 patroner) som tilldelats Kronoberg redovisades styrelsen av Christer som baserat förslaget på de två senaste årens aktivitet med grovpistol i föreningarna godkändes av styrelsen.

Förbundet söker frivilliga instruktörsaspiranter för ubildning av utlandsstyrkorna i hanterandet av pistol m88 och m88B (Glock 17 och 19).

 


7. Ekonomi

Kassören rapporterade att Berga, Markaryd, Öjaby och Lagadalen har inte betalat 2004 års kretsavgifter. Inventering av medaljer behövs till den ekonomiska redovisningen. Sekreteraren har medaljerna och inventerar dem till nästa möte.

 

8. SSM årsmöte

Agne Olsson lämnade en rapport från SSM-kommiténs årsmöte. SSM har ekonomiska problem, underlaget från kretsarna räcker inte till. SSM-styrelsen lade fram följande propositioner för att förbättra ekonomin som samtliga bifölls.

 

 

Datum för 2006 års tävlingar planerades:

 

SSM Falling Target utgår från programmet år 2006.

 

9. Övriga frågor

Kretslufttävling nr 3 i Alvesta har inte genomförts enligt programmet. Kretsstyrelsen önskar att tävlingen arrangeras i mitten av oktober.

 

10. Nästa möte

Nästa möte 1/9 kl 1900, Citec’s kontor Växjö.

 

11. Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat och tackade de närvarande för deras deltagande.

 

 

Vid protokollet:                                       Justeras:

 

 

 

 

Roger Tiensuu                                      Christer Claesson