Protokoll från styrelsemöte i Kronobergs läns pistolskyttekrets

 

Plats: Växjö, Citec’s kontor på Norra Esplanaden 7.

Datum: 050915

                                                                 Närvarande:

                                                                 Roger Tiensuu

                                                                 Agne Olsson

                                                                 Erling Simon

                                                                 Christer Claesson

 

1. Mötets öppnande.

Chreister Claesson öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.

 

2. Mötets behöriga utlysande

Mötets ansågs behörigen utlyst.

 

3. Dagordningens godkännande

Dagordningen godkändes.

 

4. Föregående mötes protokoll

Efter justering godkändes protokollet från mötet den den 26 maj och lades till handlingarna.

 

5. Motioner & skrivelser från förbundet.

Försvarsmakten har tilldelat skytterörelserna m39B (9x19) ammunition. Administration av kretsens ansökan hanteras av Christer Claesson. De sista ansökningshandlingarna fylldes i och postas när Almundsryd skickat in uppgifterna.

 

Förbundet har ca 50 ansökningar till instruktörsutbildning till försvaret. 10 kommer att väljas till den första kullen och utbildningen kommer igång nästa år.

 

Förbundet har en utmärkelse kallad ”Årets ungdomsledare” och från kretsen kommer Lars Holmkvist, Växjö Pk att nomineras till 2006.

 

6. Ekonomi

Kretsens ekonimiska ställning redovisas i bifogat dokument.

Kretsens medel uppgår till ca 49 620 kr.

Samtliga föreningar har betalat in årsavgiften nu.

 


7. Kurser och utbildning

En banläggarkurs för fältskjutning är planerad till vintern och en intresseinventering ska göras innan vi kontaktar en kursledare.

 

8. Tävlingar

Samtliga årets kretstävlingar utom mästerskap i revolverfält och en lufttävling har genomförts. Den sena kretstävlingen i precision samlade inte många deltagare och det kan bero på tidpunkten. Till 2006’års säsong kanske vi ska lägga den tidigare, före SSM precision.

 

Kommande tävlingar för säsong 2006 i luft är i Växjö och Almundsryd.

 

För kruttävlingarna ska ett kombinerat styrelsemöte och planeringskonferens hållas i slutet av november i Alvesta eller Växjö. Sekreteraren skickar kallelse i god tid.

 

9. Övriga frågor

Kretslufttävling nr 3. Kretsstyrelsen kontaktar Alvesta och ber dem försöka hålla tävlingen i mitten av oktober.

 

Sportskytteföreningen I11. Sekreteraren kontaktar förbundet och klargör att föreningen uteslutits ur kretsen pga uteblivna betalningar två år i följd. Föreningen har ingen känd verksamhet.

 

10. Nästa möte

Nästa möte i samband med planeringskonferensen, i månadsskiftet nov/dec.

 

11. Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat och tackade de närvarande för deras deltagande.

 

 

Vid protokollet:                                       Justeras:

 

 

 

 

Roger Tiensuu                                      Christer Claesson