Rapport från Svenska Pistolskytteförbundets årsmöte i Stockholm 2005-06-11.

 

Årsmötet genomfördes på hotell Nordic See, precis intill Stockholm Central.

OBS att detta är mina egna anteckningar och synpunkter från mötet.

 

·         Mötet inleddes med att alla sjöng Nationalsången, ackompanjerade av en inhyrd trumpetare.

·         Cyril Falck öppnade mötet och Förbundsordföranden Anders Björk valdes till mötesordförande. Representanter för samtliga kretsar deltog i mötet.

·         Förtjänstmedalj överlämnades till bitr. generalsekreteraren Arne Hjellström.

 

·         Mats Stoltz lämnade info om:

 

·         Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse föredrogs och godkändes efter mycket små ändringar. Stockholmskretsens ombud Christer Westin framförde flera synpunkter, varav flera var mycket förolämpande mot styrelsen, som dock röstades ner. Under diskussion blev mötets ordförande Anders Björk mycket irriterande och uppmanade med skärpa Christer Westin att hyfsa sin debatteknik. Efter lunchen lämnade Christer Westin mötet vilket, i alla fall av undertecknad, upplevdes som positivt.

 

·         Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

 

·         Redovisning från styrelsen av pågående uppdrag, bl annat utreder man begreppet Medlem.

 

 

·         Godkändes styrelsen proposition till nya avgifter för 2006:

 

·         Efter detta följde genomgång och röstning om samtliga motioner:

 

I princip kan man säga att förbundsmötet röstade som vi i Kronoberg önskade med två viktiga undantag. Motion 11 och 13 där vi önskade tvärtom. Vi önskade inte att proppen skall användas mellan serierna i banskjutning och vi önskade inte att det skall vara tillåtet att lägga ifrån sig en laddad pistol på bänken för att under serien gå på toaletten t ex. Det här med säkerhet är inte lätt alla gånger. Åke Henriksson var föredragande i dessa ärenden och mötet gick på hans linje i båda fallen.

 

·         Genomfördes val av ny styrelse helt enl valberedningens förslag:

Stefan Persson, nyval

Guy Persson, omval

Mike Winnerstig, nyval

Cyril Falck, nyval

                                                                  Gunnar Andersson, omval

 

·         Till valnämnd utsågs:

                                                      Norrbotten, 1 år

                                                      Dalarna, 2 år

                                                      Göteborg, 2 år       

 

·         Övriga frågor:

 

·         Ordföranden tackade för intresset och förklarade mötet för avslutat.

 

Egna anteckningar förda av Christer Claesson