Protokoll fört vid årsmöte för Kronobergs läns pistolskyttekrets.

 

Plats: Skyttepaviljongen Lövåsen, Växjö

 

Datum: 2006-03-26

 

 

 

1.      Christer Claesson valdes till ordförande för årsmötet.

 

2.      Roger Tiensuu valdes att föra protokollet vid årsmötet.

 

3.      Steve Karlsson och Anders Bäckman valdes att jämte ordförande justera protokollet.

 

4.      Upprop och justering av röstlängd genomfördes, av 31 röster var 23 närvarande.
Totalt deltog 15 personer i mötet.

Almundsryd PK

1 röst

Berga PSK

2 röster

SP Ljungby

1 röster

Älmhults Pk

3 röster

Växjö PK

9 röster

Lenhovda Pk

4 röster

Tingsryd pk

3 röster

 

 

 

5.      Årsmötet godkände mötets behöriga utlysande.

 

6.      Dagordningen fastställdes enligt kallelse.

 

7.      Föredragning av styrelsens berättelse.

 

8.      Föredragning av revisorernas berättelse.
Revisionsberättelsen i original upplästes av Tomas Nilsson.
Ansvarsfrihet för styrelsen bifölls av årsmötet och balansräkning fastställdes.

 

9.      Inga motioner från föreningarna har inkommit.

 

10.  Fastställande tävlingsprogram enligt i verksamhetsberättelsen. Korrigering av tävlingsdatum KM Fält revolver den 7:e oktober, istället för den 15:e.

 

11.  Fastställande av budget enligt förslag i årsberättelse sidan 14. Årsavgiften för verksamhetsåret 2006 beslutades vara oförändrat d.v.s. 500kr/klubb och 5 kr/aktiv medlem.

 

12.  Christer Claesson valdes till ordförande i kretsen på 1 år.

 

13.  Val av styrelseledamöter:

·         Roger Tiensuu och Erling Simon valdes till styrelseledamöter på 2 år.

·         Agne Olsson omvaldes till styrelsesuppleant (1:a).

·         Nyval av Per Andersson till styrelsesuppleant (2:a).

 

14.  Val av revisorer:

·         Anders Bäckman valdes till revisor på 2 år.

·         Tomas Nilsson valdes till revisorsuppleant på 2 år.


 

15.  Årsmötet bemyndigade styrelsen att utse ombud till förbundsmötet 2005.

 

16.  Valnämnd till nästa år beslutades vara: Tingsryd Pk (sammankallande), Berga Psk och Älmhult Pk.

 

17.  Övriga frågor:

Christer Claesson informerade om pågående arbete i Pistolskytteförbundets styrelse, särskilt när det gäller medlemsbegreppet och att ett inledande arbete att utreda en framtida sammanslagning av de olika pistolskjutande förbunden (Ungdomsksytteförbundet, Sportskytteförbundet, Frivilliga skytterörelsen och Svenska pistolskytteförbundet).

 

Motioner till årets Förbundsårsmöte behandlades och kretsårsmötet beslöt att bifalla alla motioner utom motion nr 7 av de arton (18) motioner som inlämnats.

 

18.  Ordförande tackade de närvarande för deras deltagande samt förklarande årsmötet avslutat.

 

Prisutdelning för 2005 års krutskytte och medaljerna för 2006 års luftsäsong förättades efter årsmötet.

 

 

 

Vid protokollet                                                                                   Justeras

 

 

 

 

Roger Tiensuu                                                                                    Christer Claesson

                                                                                                             Ordförande

 

 

Justeras                                                                                               Justeras

 

 

 

 

Steve Karlsson                                                                                    Anders Bäckman