Protokoll från styrelsemöte i Kronobergs läns pistolskyttekrets

 

Plats: Växjö, Citec’s kontor på Norra Esplanaden 7.

Datum: 060316

                                                                 Närvarande:

                                                                 Christer Claesson

                                                                 Sven-Erik Ekberg

                                                                 Roger Tiensuu

                                                                 Erling Simon

                                                                 Per Schmitterblad

 

1. Mötets öppnande.

Christer Claesson öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.

 

2. Mötets behöriga utlysande

Mötets ansågs behörigen utlyst.

 

3. Dagordningens godkännande

Dagordningen godkändes.

 

4. Föregående mötes protokoll

Efter justering godkändes protokollet från mötet den 15 september och lades till handlingarna.

 

5. Skrivelser från föreningarna

Älmhult har ansökt om att få flytta KretsM R-fält från den 15 oktober till lördagen den 7 oktober. Kretsstyrelsen ser inget hinder och ändrar i programmet.

 

6. Ekonomi

Kretsens ekonomiska ställning redovisas i årsberättelsen för år 2005.

Kretsens medel uppgår till 73 977 kr inklusive ett lager värderat till 23 605 kr. Resultatet för år 2005 uppgick till 1863 kr.

Budgeten som kassören arbetat fram för 2006 godkändes av styrelsen.

 

7. Kurser och utbildning

En banläggarkurs för fältskjutning är planerad till vintern och en intresseinventering återstår innan vi kontaktar en kursledare.

 

8. Tävlingar

Närmast i tiden är Kretsmästerskap A-fält och kretsfält 1 C-vapen den 26 mars i Växjö.


 

9. Årsmöten

Till kretsrepresentanter på SSM-årsmötet utsågs Roger Tiensuu och Erling Simon.

 

Förbundets årsmöte föregås av en kretskonferens på lördagen och årsmötet hålls i Riddarhuset för att ge 70-årsjubileet en festligare inramning.

 

Styrelsen gjorde en genomgång av motionerna till förbundsårsmötet inför kretsens eget årsmöte den 26 mars, efter mästerskapet på Lövåsen.

 

Kretsstyrelsen rekommenderar bifall till motion nr 1, 2, 3, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17 A+B och motion nr 18.

Motion 4, 5, 6, och 7 rekommenderas avslag med hänsyn till förbundets pågående arbete i ärendet om hur förbundsavgifter och medlemsbegreppet ska utformas.

 

Motion 9, 10 och 15 har styrelsen ingen egen uppfattning om.

Motionerna finns som bilaga till protokollet.

 

Sekreteraren postar kallelse till kretsårsmötet till samtliga föreningar.

En inventering av var kretsens olika vandringspriser finns ska göras innan årsmötet.

 

10. Övriga frågor

Ammunition från försvaret. Alvesta, Ljungby och Växjö har lämnat in intyg om godkänd ammunitionsförvaring och kretsens tilldelning at ammunition för år 2005 och 2006 kommer att hämtas ut på samma gång, troligen från förråd i Karlskrona.

Fördelning mellan föreningarna görs från Växjö.

 

11. Nästa möte

Nästa möte efter årsmötet den 26 mars.

 

11. Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat och tackade de närvarande för deras deltagande.

 

 

Vid protokollet:                                       Justeras:

 

 

 

 

Roger Tiensuu                                      Christer Claesson