Protokoll från styrelsemöte i Kronobergs läns pistolskyttekrets

 

Plats: Växjö, Citec’s kontor på Norra Esplanaden 7.

Datum: 061019

                                                                 Närvarande:

                                                                 Christer Claesson

                                                                 Sven-Erik Ekberg

                                                                 Roger Tiensuu

 

1. Mötets öppnande.

Christer Claesson öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.

 

2. Mötets behöriga utlysande

Mötets ansågs behörigen utlyst.

 

3. Dagordningens godkännande

Dagordningen godkändes.

 

4. Föregående mötes protokoll

Efter justering godkändes protokollet från mötet den 16 mars och lades till handlingarna.

 

5. Skrivelser från föreningarna

Inga inkomna

 

6. Ekonomi

Inget att anföra.

 

7. Kurser och utbildning

En banläggarkurs för fältskjutning arrangeras den 10-11 februari i Halmstad för region Syd. Intresset från föreningarna lågt, beslutades att förorda Erling Simon.

 

8. Tävlingar

Närmast i tiden är 80-iaden den 3 februari i Växjö. Kretsens lufttävlingar förläggs till Almundsryd 25 november, Växjö 9 december och KM och kretsluft 3 i Älmhult. Bästa 2 av 3 räknas för luftserietävlingen för 2007.

Christer Claesson gör ett prel. program för 2007 enligt långtidsplanen för kretsens tävlingar.

Punschkylare sätts upp som vandringspris i Fält.


 

9. Övriga frågor

Kretstränare. Situationen i kretsen är den att endast en tränare är aktiv. En intresseundersökning ska genomföras i kretsen att utbilda en till.

 

Sammanslagning av alla skytteförbund. En förstudie har påbörjats av SSF, FSR och SkytteUO, kallad C4-gruppen. SPSF ställer sig utanför i avvaktan av medlemmarnas beslut.

 

Kretsen har inte fått in styrelseredovisning från Alvesta pistolskytteklubb för år 2006.

 

 

11. Nästa möte

Nästa möte den 18 januari 2007 och då kallas även valberedningens ordförande från Tingsryd.

 

11. Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat och tackade de närvarande för deras deltagande.

 

 

Vid protokollet:                                       Justeras:

 

 

 

 

Roger Tiensuu                                      Christer Claesson