Protokoll fört vid årsmöte för Kronobergs läns pistolskyttekrets.

Plats: Skyttepaviljongen Lövåsen, Växjö

Datum: 2007-03-10

1.      Sivert Johansson valdes till ordförande för årsmötet.

2.      Roger Tiensuu valdes att föra protokollet vid årsmötet.

3.      Sven Johansson och Anders Bäckman valdes att jämte ordförande justera protokollet.

4.      Upprop och justering av röstlängd genomfördes, av elva föreningar var sex närvarande.
9 personer närvarade på mötet. Totalt 28 röster i kretsen, de närvarande medlemmarna hade 17 röster fördelade eligt följande:

Almundsryd PK

1 röst

Berga PSK

2 röster

SP Ljungby

1 röst

Markaryd Ssk

1 röst

Växjö PK

10 röster

Tingsryd pk

2 röster

5.      Årsmötet godkände mötets behöriga utlysande.

6.      Dagordningen fastställdes enligt kallelse.

7.      Föredragning av styrelsens berättelse.

8.      Föredragning av revisorernas berättelse.
Revisionsberättelsen i original upplästes av Anders Bäckman.
Ansvarsfrihet för styrelsen bifölls av årsmötet och balansräkning fastställdes.

9.      Inga beslut från styrelsen var hänskjutna till årsmötet.

10.  Inga motioner från föreningarna har inkommit. De från andra föreningar och förbundsstyrelsen föreslagna motioner och propositioner genomgicks. Kronobergskretsen beslutade att bifalla samtliga utom motion nr 4, 6, 8, 10, 12, 15 och 16. Motion nr 14 rör verksamhet som idag inte utövas i kretsen och där uttalades ingen bestämd åsikt.

11.  Det i förväg utsända tävlingsprogrammet för kretsen fastställdes.

12.  Fastställande av budget enligt förslag i årsberättelsen Årsavgiften för verksamhetsåret 2008 beslutades vara oförändrat d.v.s. 500kr/klubb och 5 kr/aktiv medlem.

13.  Christer Claesson omvaldes till ordförande i kretsen på 1 år.

14.  Val av styrelseledamöter:

·         Sven-Erik Ekberg (omval) och Per Andersson (nyval) valdes till styrelseledamöter på 2 år.

·         Agne Olsson omvaldes till styrelsesuppleant (1:a).

·         Nyval av Jörgen Backe till styrelsesuppleant (2:a).

·         Nyval av Sivert Johansson till styrelsesuppleant (3:e).


15.  Val av revisorer:

·         Ulla-Britt Olsson nyvaldes till revisor på 2 år.

·         Ingvar Thörnqvist omvaldes till revisorsuppleant på 2 år.

16.  Årsmötet bemyndigade styrelsen att utse ombud till extra och ordinarie förbundsmöten 2007 samt SSM årsmöte.

17.  Valnämnd till nästa år beslutades vara: Alvesta Pk (sammankallande), Almundsryd och Lagadalen Pk.

18.   Den framtida sammanslagningen av de olika skytteförbunden (Ungdomsksytteförbundet, Sportskytteförbundet, Frivilliga skytterörelsen och Svenska pistolskytteförbundet) diskuterades.

Mötet var enigt om att en sådan sammaslagning är önskvärd, att SPSF ska utreda hur ett sådant sammangående kan gå till, vilket också landsdelskonferens Syd var positiv till. Mandat att rösta för ett sådant förslag på det extra årsmötet tillstyrktes.
Samtidigt uttalades en klar oro över att den framtida organisationen skulle bli ett stort ”sportskytteförbund” och att verksamheten då styrs efter ISSF och IOK:s värderingar.

Mötet ansåg att pistolskyttar i Sverige kan enas under en organisation med samtliga skyttegrenar intakta och med egen bestämmanderätt över vilka discipliner som ska utövas. Om så inte är fallet är inte heller sammanslagningen önskvärd.

19.  Ammunition från Försvaret (13824 st. ptr m39B) fördelades enligt det förslag styrelsen utarbetat. Fördelningen baserades på antalet redovisade avlossade skott i vapengrupp A i relation till antalet aktiva i föreningen och baserades på årsrapporter för år 2003-2005.

20.  Ordförande tackade de närvarande för deras deltagande samt förklarande årsmötet avslutat.

Prisutdelning för 2006 års krutskytte och medaljerna för 2007 års luftsäsong flyttades till senare tidpunkt då den prisansvarige insjuknat.

Vid protokollet                                                                                   Justeras

Roger Tiensuu                                                                                    Sivert Johansson

                                                                                                             Ordförande

Justeras                                                                                               Justeras

Sven Johansson                                                                                  Anders Bäckman