Protokoll fört vid styrelsemöte med Kronobergs Pistolskyttekrets 2007-08-21

Plats: Lövåsen

 

Närvarande: Christer Claesson, Sven-Erik Ekberg, Agne Olsson, Per Andersson, Erling Simon

 

 § 1.            Ordföranden Christer Claesson förklarade mötet för öppnat.

 

 § 2.            Dagordningen godkändes och Sven-Erik Ekberg valdes till att justera dagens protokoll

 

 § 3.            Genomgicks föregående mötes protokoll.

 

 § 4.            Inga skrivelser från förbund eller övrigt

 

 § 5.            Rapport om genomförda tävlingar: KM Snabb i Älmhult, 12 delt. KM Prec i Växjö. 18 starter i C och 6 i B.

 

 § 6.            Kassören lämnade en ekonomisk rapport.

 

 § 7.            Tävlingar: Diskuterades SSM precision i Växjö 2007-09-01--02. Noterades namn på funktionärer som överlämnades till ansvarig Roger Tiensuu.

 

 § 8.            Diskuterades anmälan till tränarutbildningen i Bollnäs. På förslag Erling Simon och Anders Bäckman. Ev kommer Almundsryd och Älmhult med ytterligare förslag. Lämnas till Roger Tiensuu senast den 30 augusti.

 

 § 9.            Erling Simon kritisk till den kurs i banläggning fältskjutning som han deltog i i Kristianstad.
Framfördes önskemål om Vapenkontrollantkurs och egen fältskyttekurs.

 

§ 10.            Övriga frågor: Inga

 

§ 11.            Nästa möte i Växjö 2007-10-02 kl 1830. Då skall SSM redovisas och programmet för 2008 planeras.

 

§ 12.            Mötet avslutat kl 2000.

 

 

Vid protokollet                                                                                      Justeras

 

 

 

 

Christer Claesson                                                                                 Sven-Erik Ekberg