Protokoll fört vid styrelsemöte med Kronobergs Pistolskyttekrets 2007-10-02

Plats: Citec’s kontor, Växjö

 

Närvarande: Christer Claesson, Roger Tiensuu, Per Andersson, Erling Simon

Förhinder: Sven-Erik Ekberg, Agne Olsson, Sivert Johansson.

 

 § 1.            Ordföranden Christer Claesson förklarade mötet för öppnat.

 

 § 2.            Dagordningen godkändes och Roger Tiensuu valdes till att justera dagens protokoll.

 

 § 3.            Föregående mötes protokoll godkändes.

 

 § 4.            Skrivelse från Tingsryd och Alvesta med synpunkter på programmet 2008.
Tingsryd önskade att Snabbskjutningstävlingen förläggs på en lördag eller söndag, det är svårt att få funktionärer en veckodag.
Alvesta undanbad sig att arrangera fältskjutningar pga funktionärsbrist
.

 

 § 5.            Kassören lämnade en ekonomisk rapport via mail. SSM 2007 gav ett överskott på 13 480 kr.
Enligt den överenskommelse som träffades för SSM Fält 2004 så går 10% av nettot till kretsen, 1348 kr.

Roger Tiensuu presenterade en fördelning av resterande överskott till klubbarna, baserat på procentuell fördelning av arbetade timmar vid tävlingsdagarna;

Växjö 48 % = 5825 kr,

Älmhult 20 % = 2427 kr,

Ljungby 16% = 1942 kr,

Tingsryd 10%=1213 kr

Alvesta 3% = 364 kr,

Almundsryd 3 % = 364 kr.

 

 § 6.            Kurser o utbildning. Roger beställer biljetter till Erling Simon och Anders Bäckman för kursen i Bollnäs.
Kretsen betalar dagersättning, 500 kr, för fredagen pga ledigt från arbete.

 

Christer Claesson planerar en banlägggarkurs för fältskytte i februari och en vapenkontrollantkurs behövs också.

 

 § 7.            Tävlingar. SSM bana i Växjö har fått beröm för en väl genomförd tävling. Långtidsplanen för kretsens tävlingar uppdateras för 2008 av Christer C. till november.
Roger T. kontrollerar var resultatet från kretsbantävling 4 i Lenhovda finns, inget har inkommit till kretsen än.


 

 § 8.            Övriga frågor: Inga

 

 § 9.            Nästa möte i Växjö 2008-01-17 kl 1900.

 

§ 10.            Mötet avslutades av Christer C. som tackade ledamöterna för sitt engagemang.

 

§ 11.             

Vid protokollet                                                                                      Justeras

 

 

 

 

Christer Claesson                                                                                 Roger Tiensuu