Protokoll från styrelsemöte i Kronobergs läns pistolskyttekrets

 

Plats: Växjö, Citec’s kontor på Norra Esplanaden 7.

Datum: 070125

                                                                 Närvarande:

                                                                 Per Andersson

                                                                 Erling Simon

                                                                 Sven-Erik Ekberg

                                                                 Roger Tiensuu

                      Valberedn. ordf.               Sven Johansson

 

1. Mötets öppnande.

Roger Tiensuu öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.

 

2. Mötets behöriga utlysande

Mötets ansågs behörigen utlyst.

 

3. Dagordningens godkännande

Dagordningen godkändes.

 

4. Föregående mötes protokoll

Efter justering godkändes protokollet från mötet den 19 oktober 2006 och lades till handlingarna.

 

5. Skrivelser från föreningarna

Årsrapporter från Tingsryd, Öjaby, Lagadalen och Berga har inkommit.

 

6. Ekonomi

Kassören Sven-Erik Ekberg visade ett preliminärt bokslut med ett resultat på ca 9000 kr och en kassabehållning på ca 82000 kr för år 2006. Det finns ingen anledning att ändra på uttaxering från klubbarna inför 2008.

 

7. Kurser och utbildning

En banläggarkurs för fältskjutning arrangeras den 10-11 februari i Halmstad för region Syd. Erling Simon utbildas för Kronobergskretsens räkning.

 

8. Tävlingar

Närmast i tiden är 80-iaden den 3 februari i Växjö. KretsM och kretsluft 3 i Älmhult den 10 mars. Bästa 2 av 3 räknas för luftserietävlingen för 2007.

Tävlingsprogrammet för 2007 års kretstävlingar fastställdes med två möjliga förändringar på arrangörssidan, Alvesta kanske inte kan arrangera kretsfält 1 och KM A-vapen, Växjö ska tillfrågas om de kan ta den tävlingen.

Markaryd håller på och bygger ny skjutbana och kan inte arrangera kretsban 1 och KM A-vapen precision, Alvesta ska undersöka om de kan ta den tävlingen istället.


 

9. Övriga frågor

Sammanslagning av alla skytteförbund. En förstudie har påbörjats av SSF, FSR och SkytteUO, kallad C3-gruppen. SPSF har ställt sig utanför i avvaktan på medlemmarnas beslut.

På landsdelskonferensen i Alvesta deltog Christer Claesson och Roger Tiensuu för Kronobergskretsen. Konferensen började med en massiv informationskampanj från förbundsstyrelsens representanter, Birgitta Rundberg och Mats Stoltz. Den följdes sen av diskussioner i grupper och ämnet var analys av fördelar och risker med en ny gemensam organisation kontra att stå utanför på egna ben.

Slutsatsen blev att landsdel Syd rekommenderar att SPSF deltager i ett fortsatt förberedelsearbete med mål att kunna vara med i en eventuell ny skytteorganisation i Sverige.

 

Ammunition m39B kommer att fördelas mellan de klubbar som skickat in de handlingar som förbundet och FMV Log krävt på kretsens årsmöte. Fördelning enligt den tidigare gjorda matrisen grundad på till förbundet rapporterat antal avlossade skott i vapngr A.

 

11. Nästa möte

Nästa möte är kretsårsmötet den 10 mars 2007 på Lövåsen klockan 13.00.

 

11. Mötets avslutande

Roger Tiensuu förklarade mötet avslutat och tackade de närvarande för deras deltagande.

 

 

Vid protokollet:                                       Justeras:

 

 

 

 

Roger Tiensuu                                      Christer Claesson