Protokoll från styrelsemöte i Kronobergs läns pistolskyttekrets

 

Plats: Växjö, Citec’s kontor på Norra Esplanaden 7.

Datum: 070620

                                                                 Närvarande:

                                                                 Christer Claesson

                                                                 Per Andersson

                                                                 Erling Simon

                                                                 Roger Tiensuu

 

1. Mötets öppnande.

Christer Claesson öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.

 

2. Mötets behöriga utlysande

Mötets ansågs behörigen utlyst.

 

3. Dagordningens godkännande

Dagordningen godkändes.

 

4. Val av protokollsförare och justeringsmän för protokoll

Roger Tiensuu valdes till protokollsförare och beslutades att ordförande och protokollsföraren (sekreteraren) justerar protokoll.

 

4. Styrelsens konstituering:

Styrelsen beslutade att konstituera sig som följer:

Ordförande: Christer Claesson (vald av årsmötet)

Sekreterare: Roger Tiensuu

Vice ordförande: Roger Tiensuu

Utbildningsledare: Erling Simon

Kassör:  Sven-Erik Ekberg

 

5. Firmatecknare

Till firmatecknare för Kronobergs läns pistolskyttekrets valdes Sven-Erik Ekberg och Christer Claesson, var och en för sig.

 

6. Föregående mötes protokoll

Efter justering godkändes protokollet från mötet den 25 januari 2007 och lades till handlingarna.

 

7. Skrivelser från föreningarna

Inga skrivelser.

 


8. Ekonomi

Kassören Sven-Erik Ekberg meddelade att Lagadalens Pk inte betalat årsavgiften till kretsen trots påminnelser.

 

7. Kurser och utbildning

En kretsinstruktörskurs arrangeras den 20-21 oktober i Bollnäs för hela landet. Erling Simon och Anders Bäckman utbildas för Kronobergskretsens räkning om inga andra förslag inkommer från kretsens föreningar. Sista anmälningsdag är 31 augusti. Sekreteraren kontaktar all klubbar och begär in förslag på fler instruktörer.

 

9. Tävlingar

Inbjudan till SSM Precision 2007 godkändes. Till tävlingsledare utsågs Roger Tiensuu. Christer Claesson ansvarar för sekretariatet. Sven-Erik Ekberg tar hand om kassan och överskottet från tävlingen fördelas efter antalet arbetade timmar på tävlingen mellan föreningarna enligt den modell som användes vid SSM Fält 2004.

 

10. Övriga frågor

Markaryds banbygge har inte påbörjats pga långsam handläggning ifrån markägarens (Växjö stift) juridiska ombud. Thimsfors Skyttecenter bildas av Markaryds spsk och Thimsfors Skf. Marken för skjutbanorna arrenderas på 10 år.

Pistolklubben ska bygga klubbhus, skjuthall och målförråd.

 

11. Nästa möte

Nästa möte är 21 augusti 2007 på Lövåsen klockan 19.00.

 

11. Mötets avslutande

Christer Claesson förklarade mötet avslutat och tackade de närvarande för deras deltagande.

 

 

Vid protokollet:                                       Justeras:

 

 

 

 

Roger Tiensuu                                      Christer Claesson