Protokoll fört vid styrelsemöte med Kronobergs Pistolskyttekrets 2008-01-17

Plats: Citec’s kontor, Växjö

 

Närvarande:    Christer Claesson, Roger Tiensuu, Per Andersson, Erling Simon, Sven-Erik Ekberg,

Jörgen Backe

Förhinder:        Agne Olsson, Sivert Johansson.

 

 § 1.            Ordföranden Christer Claesson förklarade mötet för öppnat.

 

 § 2.            Dagordningen godkändes och Roger Tiensuu valdes till att justera dagens protokoll.

 

 § 3.            Föregående mötes protokoll godkändes efter justering av datum samt borttagandet av en punkt som härrörde från föregående mötes protokoll..

 

 § 4.            Skrivelser. Inga inkomna skrivelser att rapportera. Årsrapporter har inlämnats ifrån Tingsryd, Ljungby, Berga samt Öjaby pistolföreningar. Öjaby’s framtid känns oviss, få medlemmar i föreningen.

 

 § 5.            Kassören lämnade ekonomisk rapport. År 2007 gav ett ekonomiskt överskott på 11000 mot budgeterade 1000 kr tack vare det utbildningsbidrag kretsen fått från förbundet. Årets resultat blev 1900 kr och i kassan finns 95 000 kr.

 

 § 6.            Kurser o utbildning.
Kretsens föreningar erbjuds att deltaga i en klubbtränarutbildning i Olofström den 9-10 februari, arrangerad av SSF. En vapenkontrollantkurs kommer att erbjudas i Ronneby den 23 februari . Behovet av en kurs för fältskyttearrangemang ska behovs inventeras.  Erling Simon och Anders Bäckman ska anordna en kurs för klubbtränare i kretsen för examinering av Pistolskyttekortet.

 

 § 7.            Tävlingar. Kretsens långtidsprogram för kretstävlingar gicks igenom, dock kunde inte Markaryd arrangera tävlingar under 200, deras bana är under uppbyggnad. Tingsyd får istället kretsbantävling 4 i september. Årets kretsårsmöte är enligt programmet i Lenhovda i samband med kretsfältskjutning 1 och A-fältmästerskap, dock ska Lenhovdas möjlighet att arrangera en fältskjutning undersökas. Reserv för Lenhovda blir då Ljungby.


 

 § 8.            Övriga frågor: Markaryd presenterade läget för deras nya skjutbaneprojekt. Bygglov har beviljats av kommunen i december 2007 och anbud på markarbeten ska hämtas in under februari/mars 2008. De ska bygga en 25 m bana med 20 skjutplatser under tak och en 50 m bana med 10 platser under tak, samt parkering och samlingslokal. Klubben har fått en kassun för vapenförvaring av Försvarsmakten.

 

Kretsens verksamhetsberättelse genomgicks, underlag till den inkommer ifrån Sven-Erik Ekberg, Roger Tiensuu samt Christer Claesson.

 

Inför årets kretsårsmöte står Christer Claesson, Erling Simon, Roger Tiensuu och Agne Olsson i tur att lämna sina platser till förfogande. Alvesta är sammankallande i valberedningen, som i övrigt består av Almundsryd och Lagadalens pistolföreningar.

 

 § 9.            Nästa möte i Växjö 2008-03-09 efter kretsfältskjutningen..

 

§ 10.            Mötet avslutades av Christer C. som tackade ledamöterna för sitt engagemang.

 

§ 11.             

Vid protokollet                                                                                      Justeras

 

 

 

 

Christer Claesson                                                                                 Roger Tiensuu